සුරත 2021 නව Online පංති කාල සටහන නිකුත් උනා!

සුරත 2021 නව Online පංති කාල සටහන නිකුත් උනා!

2021 ජනවාරි මස 1 වන දා සිට සුරත හා නැණෙක් ආයතන මගින් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිදුකිරීමට නියමිත පාඨමාලා වේලාවන් පහත දැක්වේ. පවතින තත්ත්වයන් යටතේ කාල සටහන නිරන්තර වෙනස් වීම් වලට භාජනය විය හැකි බැවින් නිරතුරුව මෙම කාල සටහන පරීක්ෂා කරන්න. 2021 මාර්තු මස සාමාන්‍ය පෙළ සදහා ඉදිරිපත් වන දරුවන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන පංති කාලසටහන මෙතනින් ලබාගන්න. Grade 11 (2020)