දකුණු පළාතේ අසම සම ඇදුරු මඩුල්ල දැන් ඔබගේ ආදරණීය දරුවන්ගේ අනාගතය එළිය කරනු පිණිස ප්‍රාථමික අංශයේ සිට උසස් පෙළ දක්වාම සියළුම ප්‍රධාන විෂයයන් ආවරණය වන පරිදි පංති පවත්වනු ලබයි. ඔබ සොයන ගුරුතුමාගේ පංති කාලසටහන ලබාගැනීමට අදාළ ගුරුතුමාගේ ඡායාරූපය මත ක්ලික් කර ප්‍රොෆයිල් එකට පිවිසෙන්න.

සුරත උසස් පෙළ ගුරු පවුර

Suratha Advanced Level

C.S Palliyaguru

Tutor - Business and Accounting Studies

Dushan Samarasekara

Tutor - Physics

Indu Kumara

Tutor - Chemistry

Mahela Dias

Tutor - English Literature

Nuwan Chinthaka

Tutor - Chemistry

Ranga P. Yapa

Tutor - Chemistry

Saman Dadallage

Tutor - Physics

Sampath Gamage

Tutor - ICT

Sandaruwan Withanage

Tutor - Bio Systems Technology

Shiromi Liyanage

Tutor - Logic
සුරත සාමාන්‍ය පෙළ ගුරු පවුර

Suratha Ordinary Level

Amila Liyanage

Tutor - Mathematics

Anura D. Weerasingha

Tutor - Mathematics

Ashen Lankathilaka

Tutor - Information & Communication Technology

C.S Palliyaguru

Tutor - Business and Accounting Studies

Chamara Wijesinghe

Tutor - English

Chamath Wanniarachchi

Tutor - Business and Accounting Studies

Chaminda Samarasinghe

Tutor - Geography & Civic

Indika Diddugoda

Tutor - Mathematics

Janaka S. Geekiyanage

Tutor - Mathematics

Kasun Madushanka

Tutor - Science (English Medium)

Kasun Samarawickrama

Tutor - Science

Kavinga De Silva

Tutor - English

Krishantha Samarajeewa

Tutor - English

Kusal Ehala Arachchi

Tutor - ICT

L.L.C. Janaka

Tutor - Mathematics (English Medium)

L.S Wen

Tutor - Mathematics

Mahela Dias

Tutor - English Literature

Nuwan Ambepitiya

Tutor - English

Pinsiri Warnakoola

Tutor - Science

Piyumi Nikeshala

Tutor - Sinhala Literature

Rathna Gallage

Tutor - English

Ruwan Wanniarachchi

Tutor - Sinhala Language

S. Paulraj

Tutor - Tamil language

Saliya Wickramasinghe

Tutor - History

Thilak N. Wasantha

Mathematics

Thushara Sampath

Tutor - Science

Thushara Wickramasinghe

Tutor - Mathematics
සුරත ප්‍රාථමික අංශය

Suratha Primary

Prabath Sir

Chairman - Suratha Institute

Yasas Samarasinghe

Tutor - Scholarship Classes (Grade 4 & 5)