10 ශ්‍රේණිය – චමත් වන්නිආරච්චි – ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය
-
Business and Accounting

11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි Special Paper Class – නුවන් සර්
-
English Language - Nuwan Ambepitiya

9 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය – ඉන්දික සර්
-
Mathematics - Indika Diddugoda

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – කාවිංග සර්
-
English Language - Kavinga de Silva

10 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය – ජානක සර්
-
Mathematics - L.L.C Janka

8 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විද්‍යාව – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Science

11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-
Science - Thushara Sampath

10 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – කාවිංග සර්
-
English Language - Kavinga de Silva

10 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විද්‍යාව – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Science

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අනුර සර්
-
Mathematics - Anura Sir

සිංහල භාෂාව – රුවන් සර් – 9 ශ්‍රේණිය
-
Sinhala - Ruwan Wanniarachchi

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – පින්සිරි සර්
-
Science - Pinisiri Warnakoola

11 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-
History - Saliya Wickramasinghe

10 ශ්‍රේණිය English Medium Science – සුරේන් ගමගේ
-
Science - Suran Gamage

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – නුවන් සර්
-
English Language - Nuwan Ambepitiya

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය – පුනරීක්ෂණ – ඉන්දික සර්
-
Grade 11 - Mathematics

10 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – චාමර විජේසිංහ
-
English - Chamara Wijesingha