10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ – තුෂාර සර්
-
Science - Grade 10

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – රත්නා මිස්
-
English - Rathna Gallage

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය – ඉන්දික සර්
-
Grade 11 - Mathematics

2021 – රසායන විද්‍යාව – සිද්ධාන්ත – රංග පී. යාපා
-
Chemistry - Ranga Yapa

8 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – කාවිංග සර්
-
English Language - Kavinga de Silva

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – පින්සිරි සර්
-
Science - Pinisiri Warnakoola

සිංහල භාෂාව – රුවන් සර් – 11 ශ්‍රේණිය
-
Sinhala - Ruwan Wanniarachchi

2021 – රසායන විද්‍යාව – සිද්ධාන්ත – ඉන්දු කුමාර
-
Chemistry - Indu Kumara

8 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – රත්නා මිස්
-
English - Rathna Gallage

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – පින්සිරි සර්
-
Science - Pinisiri Warnakoola

2021 – 3 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රභාත් සර්
-
Scholarship Classes

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – නුවන් සර්
-
English Language - Nuwan Ambepitiya

10 ශ්‍රේණිය ICT – කුසල් සර්
-
ICT - Kusal Ehelaarchchi

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – රත්නා මිස්
-
English - Rathna Gallage

2022 – රසායන විද්‍යාව – සිද්ධාන්ත – ඉන්දු කුමාර
-
Chemistry - Indu Kumara

2022 – රසායන විද්‍යාව – සිද්ධාන්ත – රංග පී. යාපා
-
Chemistry - Ranga Yapa

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය – ජානක සර්
-
Mathematics - L.L.C Janka

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – රත්නා මිස්
-
English - Rathna Gallage

11 ශ්‍රේණිය-දෙමළ-පෝල්රාජ් සර්
-

7 ශ්‍රේණිය-ඉංග්‍රීසි-චාමර විජේසිංහ
-

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-
Science - Grade 10

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අනුර සර්
-
Anura Sir Mathematics

11 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – පින්සිරි සර්
-

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සෞඛ්‍ය – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Health Science

8 ශ්‍රේණිය-ඉංග්‍රීසි-චාමර විජේසිංහ
-

2021 – 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය ප්‍රභාත් සර්
-

6 ශ්‍රේණිය – ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සෞඛ්‍ය – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Health Science

9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-
Science - Thushara Sampath

11 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය – මහේල සර්
-
English Literature - Mahela Dias