2021 -ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – සිද්ධාන්ත – සදරුවන් විතානගේ
-
Bio-system Technology

10 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-
History - Saliya Wickramasinghe

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය – ජානක සර්
-
Mathematics - L.L.C Janka

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අනුර සර්
-
Mathematics - Anura Sir

6 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-
History - Saliya Wickramasinghe

9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – පින්සිරි සර්
-
Science - Pinisiri Warnakoola

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අමිල ලියනගේ
-
Mathematics - Amila Liyanage

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අමිල ලියනගේ
-
Mathematics - Amila Liyanage

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය – වෙන් සර්
-

7 ශ්‍රේණිය-දෙමළ-පෝල්රාජ් සර්
-

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – ඉන්දික සර්
-
Mathematics - Indika Diddugoda

සිංහල භාෂාව – රුවන් සර් – 6 ශ්‍රේණිය
-

7 ශ්‍රේණිය ගණිතය – තුෂාර වික්‍රමසිංහ සර්
-
Mathematics - Thushara Wickramasinghe

11 ශ්‍රේණිය – ගණිතය – අමිල ලියනගේ
-
Mathematics - Amila Liyanage