2021 – රසායන විද්‍යාව – පුනරීක්ෂණ – ඉන්දු කුමාර
-
Chemistry - Indu Kumara

2022 – ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – සිද්ධාන්ත – සදරුවන් විතානගේ
-
Bio-system Technology

2021 – ICT A/L – සම්පත් ගමගේ
-
ICT - Sampath Gamage

2022 – Logic – ශිරෝමී ලියනගේ‍
-
Logic - Shiromi Liyanage

සිංහල භාෂාව – රුවන් සර් – 7 ශ්‍රේණිය
-
Sinhala Language - Ruwan Wanniarachchi

8 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-

7 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විද්‍යාව – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Science

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – අනුර සර්
-
Anura Sir Mathematics

9 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය – චමින්ද සර්
-
Geography & Citizenship - Chaminda Sir

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය – ජානක සර්
-
Mathematics - L.L.C Janka

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි – කාවිංග සර්
-
English Language - Kavinga de Silva

11 ශ්‍රේණිය-ඉංග්‍රීසි-චාමර විජේසිංහ
-

6 ශ්‍රේණිය English Medium Science – සුරේන් ගමගේ
-
Science - Suran Gamage

11 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය – චමින්ද සර්
-
Geography & Citizenship - Chaminda Sir

11(2020) ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය Revision – ජානක සර්
-
Mathematics Revision - L.L.C Janka

6 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විද්‍යාව – කසුන් සර්
-
Kasun Madushanka - Science

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය – තිලක් සර්
-
Mathematics - Thilak N Wasantha

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය – වෙන් සර්
-

7 ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය – සාලිය සර්
-
History - Saliya Wickramasinghe

8 ශ්‍රේණිය ගණිතය – තිලක් සර්
-
Mathematics - Thilak N Wasantha

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-
Science - Thushara Sampath

9 ශ්‍රේණිය-ඉංග්‍රීසි-චාමර විජේසිංහ
-

2022 – ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය – සිද්ධාන්ත – සදරුවන් විතානගේ
-
Bio-system Technology

9 ශ්‍රේණිය ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය – මහේල සර්
-
English Literature - Grade 9

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව – තුෂාර සර්
-
Science - Grade 10