ප්‍රාථමික අංශයේ සිට උසස් පෙළ දක්වාම ගුණාත්මක උපකාරක පංති සේවාවක්

267 Online Courses

දකුණු පළාතේ අසම සම ඇදුරු මඩුල්ල දැන් ඔබගේ ආදරණීය දරුවන්ගේ අනාගතය එළිය කරනු පිණිස ප්‍රාථමික අංශයේ සිට උසස් පෙළ දක්වාම සියළුම ප්‍රධාන විෂයයන් ආවරණය වන පරිදි පංති පවත්වනු ලබයි.

Join Now
Discipline

විනයවත් දරුවන් බිහිකිරීමට අත්වැල සපයන්නෙමු.

Humanity

මානුෂීය ගුණධර්ම වර්ධනයට මඟ පාදන්නෙමු.

Quality

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකබාවය තහවුරු කරන්නෙමු.

Personality

දරුවන්ගේ පෞරුශ වර්ධනය කරන්නෙමු.

Anura Sir
Mathematics
Ashen Lankathilaka
Information and communication Technology (ICT)
C.S. Palliyaguruge
Accounting - A/L 2022
Chamath Wanniarachchi
Business and Accounting Studies
Chaminda Samarasinghe
Geography and Citizenship Education
Ganga Abeykoon
Primary Classes
Kusal Ehalaarachcchi
Information and communication Technology (ICT)
L.L.C Janaka
Mathematics
L.S Wen
Mathematics
Mahela Dias
English Literature
Piyumi Nikeshala
Sinhala Literature
Prabath Sir
Scholarship Classes - Super Group
Shyamalee Munasinghe
Media & Communication Studies
Thaveesha Nagoda
Graphics Designing